Protocol verantwoord trainen Speed Centre Roden – MVN 

 

Inleiding

Met dit protocol wil de Motorsport Vereniging Noordenveld aangeven hoe zij gaan handelen en welke specifieke aandachtspunten daarbij horen.

De in dit document bedoelde sportactiviteit en de gedeeltelijke openstelling van de sportaccommodatie is mogelijk op basis van de geldende protocollen.

De verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol ligt bij de vereniging MVN. Bij (herhaaldelijk) overtreding zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen. 

Dit protocol is gebaseerd op het Protocol van NOC*NSF en het protocol van de KNMV.

Het reglement van de MVN en alle KNMV-reglementen blijven onverminderd van toepassing.

Dit protocol is van toepassing op de houders van een geldige KNMV Startlicentie en/of geldige KNMV Basis Sportlicentie, welke woonachtig zijn in Nederland.

Dit protocol is niet van toepassing op zijspancombinaties.

 

Veiligheid- en hygiëneregels

 Onderstaande voorschriften zijn van toepassing

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan via de website is aangegeven voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Voorschriften en maatregelen

De volgende voorschriften en maatregelen zijn van toepassing:

 • Gerrit Alssema, voorzitter MVN is coördinator en aanspreekpunt;
 • te allen tijde zijn EHBO materialen beschikbaar deze zitten niet achter slot en grendel;
 •  tijdens sportactiviteiten is er een corona-verantwoordelijke, die d.m.v. een hesje herkenbaar aanwezig is.
 •  de gebruikelijke hygiëne maatregelen worden in acht genomen;
 • vrijwilligers worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;
 • de regels van de locatie wordt via de website, facebook en mailberichten gecommuniceerd. En zijn zichtbaar op de locatie aanwezig
 • rijders zullen bij overtreding van de regels aangesproken op ongewenst gedrag;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen zullen voldoende aanwezig zijn;
 • de hygiëneregels zullen bij de ingang en binnen de accommodatie worden opgehangen;
 • op de accommodatie is een duidelijke routing aanwezig zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • de kantine is gesloten. Alleen het buitentoilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 • waar nodig zullen persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen, water en zeep en voldoende papieren handdoekjes aanwezig zijn;
 • er zal doorlopend toezicht worden gehouden op toegang van mensen tot het terrein. Uitsluitend vooraf aan de activiteit ingeschreven en betalende deelnemers krijgen toegang tot het terrein op vertoon van een geldige KNMV licentie;
 • per deelnemer wordt maximaal één ouder/verzorger of begeleider toegelaten. Kom gezamenlijk naar de accommodatie;
 • iedere persoon die toegang tot het terrein krijgt, dient zich van tevoren te hebben aangemeld. De aanmelding en tijdige betaling zijn het toegangsbewijs. Rijders moeten aangegeven op welke datum en welk tijdstip zij komen om te trainen. Het is niet mogelijk om vrij toegang tot het terrein te krijgen. Publiek/toeschouwers/passanten worden niet toegelaten;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • het doen van contante betalingen is niet mogelijk. Faciliteiten dienen door directe bankoverschrijving vooraf te zijn betaald;
 • er is geen centrale receptie aanwezig. Controle wordt gedaan bij de toegang tot het terrein;
 • deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de buitenlucht krijgen toegewezen. Per voertuig zal een vrije oppervlakte van minimaal 60m² worden gereserveerd, welke duidelijk is gemarkeerd;
 • voor de vrijwilligers is de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwilligersruimte op basis van de volgende richtlijnen: De ruimte is dusdanig ingericht dat vrijwilligers altijd op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zijn.

 

Voor vrijwilligers

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie;
 • houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
 • zorg dat zo min mogelijk materialen/gereedschappen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en andere rijders is op geen enkel moment toegestaan;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met alle kinderen en/of ouders/verzorgers/begeleiders (geen lichamelijk contact);
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • de kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • rijders dienen gefaseerd de baan te betreden en te verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen regelmatig;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Voor rijders en begeleiders

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je drie dagen van te voren via de website aan voor de training, zodat de MVN rekening kan houden met de toestroom;
 • betaal de training drie dagen van te voren via NL09  RABO  0182 4787 18  Motorsport Vereniging Noordenveld o.v.v. je naam en licentienummer. De training kost € 17,50 per training;
 • kom alleen naar het Speed Centre Roden wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • kom met één begeleider. Meer personen worden niet toegelaten;
 • zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom op de via de website aangegeven tijd naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, vrijwilligers en bestuursleden;
 • rijders moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen/gereedschappen direct na gebruik met meegebracht water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen/gereedschappen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen eten en drinken mee;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  

Voor ouder/verzorger of begeleider

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing:

 • informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • meld je kind voor de trainingsactiviteit tijdig aan via de website, De MVN kan dan rekening houden met de toestroom;
 • betaal de training drie dagen van te voren via NL09 RABO  0182  4787 18  Motorsport Vereniging Noordenveld o.v.v. naam en licentienummer. De training kost € 17,50 per training;
 • breng je kind niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind, broers en zussen kunnen niet mee;
 • breng je kind zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de vrijwilligers en bestuursleden;
 • voor de begeleiding bij de training, is het toegestaan dat één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig is. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de training vertrekken;

 

Rijders en hun ouder/verzorger of begeleider dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften die in dit protocol zijn vastgelegd. Mocht het niet naleven tot een boete leiden dan zijn deelnemers of ouder/verzorger of begeleider daar zelf verantwoordelijk voor.

Houd je aan de regels zodat alle betrokkenen volop kunnen genieten van motorsport.